Skip to content

ຂໍ້ມູນການສ້າງຮູບເງົາ

ເອກະສານໜ້ານີ້ມີໄວ້ເພື່ຊ່ວຍເຂົ້າໃນການເລີ່ມສ້າງ ຮູບເງົາໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍໆ, ເຊັ່ນ ໂທລະສັບຂອງເຈົ້າເອງ!