Skip to content
LFF-Eng-Lao-Logo-RGB

 

ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳລະອຽດໃນພາກ “ວິທີສະໝັກ” ຂອງການເປີດຮັບສະໝັກຂອງກອງ ທຶນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ, ລະອຽດຢູ່ທີ່ນີ້:

ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ອັບໂຫຼດເອກະສານ (.docx ແລະ .xls ຫຼື .pdf ຈະດີສຸດ) ພ້ອມລາຍລະອຽດຂອງຫົວ ຂໍ້ໂຄງການ, ເລື່ອງຫຍໍ້, ແຜນການກະຈາຍ, ບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ງົບປະ ມານທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງແຜນໂຄງການ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສະໝັກ:

ເອກະສານສະໝັກ

ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສົ່ງງົບປະມານຂອງໂຄງການ ແລະ ແຜນຄາດຄະເນ ໂດຍນຳໃຊ້ໂຄງຮ່າງທີ່ທາງ Blue Chair ໄດ້ສະໜອງໃຫ້:

ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສຳເນົາໂຄງຮ່າງນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດເປັນໄຟລ໌ .xls ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນການສະໝັກ

ທາງດ້ານລຸ່ມນີ້ ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຂຽນເອກະສານສະໝັກຂອງເຈົ້າ:

 

Please follow the instructions detailed in the “To Apply” section of the Lao Filmmakers Fund Call for Submissions, found here: 

In the application, you will be asked to upload documents (.docx and .xls, or .pdf preferred) detailing your project topic, narrative, distribution plan, personnel, requested budget and current funding, as well as a project timeline:

Application Materials

In addition to their application, applicants will need to submit their project budget and estimated timeline using templates provided by Blue Chair:

Applicants must make copies of the templates, or download them as .xls files in order to use them.

Application Resources

Below, you can find resources to help with completing your application.

ນິຍາມທຶນ

Blue Chair ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສ້າງຮູບເງົາຈາກກອງທຶນນັກສ້າງຮູບເງົາ ລາວ ປະຈຳປີ 2023. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ກອງທຶນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ແມ່ນກອງທຶນຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ ແລະ  ມີການແຈກຢາຍໃຫ້ທຶນໂດຍ Blue Chair – ເຊີ່ງເຄີຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ ບຸນມະໂຫລານ ຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ສ້າງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ນັກສ້າງຮູບເງົາລາວສາມາດສະໝັກຂໍທຶນສ້າງໂຄງ ການຮູບເງົາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂດຍກົງ, ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້ານີ້ແມ່ນມີໃຫ້ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

Fund Description

Blue Chair is pleased to announce its recipients of the 2023 Lao Filmmakers Fund. Since 2013, the Fund has comprised grants and donations secured by Blue Chair — formerly Luang Prabang Film Festival — and it exists so that Lao filmmakers may apply for direct support to help realize their film projects. Grants are currently available once per year.