ກອງທຶນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ

Call graphic

Lao Filmmakers Fund

Call graphic

ເປີດຮັບສະໝັກ 2020 

ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳລະອຽດໃນພາກ “ວິທີສະໝັກ” ຂອງການເປີດຮັບສະໝັກຂອງກອງທຶນ ນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ, ລະອຽດຢູ່ທີ່ນີ້:

ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ອັບໂຫຼດເອກະສານ (.docx ແລະ .xls ຫຼື .pdf ຈະດີສຸດ) ພ້ອມລາຍລະອຽດຂອງຫົວຂໍ້ໂຄງການ, ເລື່ອງຫຍໍ້, ແຜນການກະຈາຍ, ບຸຄະລາກອນ, ງົບປະມານທີ່ ຕ້ອງການ ແລະ ງົບປະມານທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງແຜນໂຄງການ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສະໝັກ:

ເອກະສານສະໝັກ

ຜູ່ສະໝັກຕ້ອງສົ່ງ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ແລະ ແຜນ ຄາດຄະເນ ໂດຍນຳໃຊ້ໂຄງຮ່າງທີ່ທາງ ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້:

ຜູ່ສະໝັກຕ້ອງສຳເນົາໂຄງຮ່າງນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດເປັນໄຟລ໌ .xls ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນການສະໝັກ

ຢູ່ລຸ່ມນີ້ ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຂຽນ ເອກະສານສະໝັກຂອງເຈົ້າ:

2020 Call for Submissions (now closed)

Please follow the instructions detailed in the “To Apply” section of the Lao Filmmakers Fund Call for Submissions, found here: 

In the application, you will be asked to upload documents (.docx and .xls, or .pdf preferred) detailing your project topic, narrative, distribution plan, personnel, requested budget and current funding, as well as a project timeline:

Application Materials

In addition to their application, applicants will need to submit their project budget and estimated timeline using templates provided by LPFF:

Applicants must make copies of the templates, or download them as .xls files in order to use them.

Application Resources

Below, you can find resources to help with completing your application.

ນິຍາມທຶນ

ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ມີຄວາມຍິນດີປະກາດເປີດຮັບຜູ້ສະໝັກສຳລັບກອງທຶນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ປີທີ 7. ກອງທຶນນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສາທາລະນະຊົນ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ສະໝັກ ຂໍທຶນກ້ອນນ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍໃນໂຄງການຮູບເງົາຂອງຕົນ. ທຶນນີ້ມີໃຫ້ປີລະຄັ້ງ. ໂຄງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນແມ່ນ ຈະຖືກຄັດເລືອກໂດຍຄະນະບໍລິຫານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ, ໂດຍອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດຂອງໂຄງການ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ສຳລັບປີ 2020, ງົບປະມານສູງສຸດທີ່ສາມາດຂໍໄດ້ແມ່ນ $15,000 (ປະມານ 130,000,000 ກີບ), ແຕ່ບໍ່ໝາຍ ຄວາມວ່າໂຄງການທີ່ສະເໜີເຂົ້າມາຈະໄດ້ເຕັມຕາມຈຳນວນນີ້ທຸກໂຄງການ. ຈຳນວນໂຄງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄັດ ເລືອກ ຈະຂຶ້ນກັບງົບປະມານທີ່ໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນສະເໜີຂໍມາ.

Fund Description

Founded and operated by LPFF, the Lao Filmmakers Fund is the country’s first and only regular grant program for film projects. The Fund is publicly generated, and supports Lao film projects through small grants. 

Grants are currently available once a year. LPFF’s Board of Directors selects the winning projects based on their merit, as well as an organized, feasible budget and execution plan.

For the 2020 year, the maximum grant request is $15,000 USD (roughly 130,000,000 kip). This does not guarantee any one project’s receipt of this amount. The number of grants LPFF will award depends on the chosen projects’ required budgets.