Skip to content

LAO | ENG

ສາຍຮູບເງົາຊຸມຊົນ

LFF-EngLogo-White

ໂປຣແກຣມອີກສ່ວນຫນື່ງຂອງກອງທຶນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ 2023 ແມ່ນ Blue Chair ພວກເຮົາຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານສາຍຮູບເງົາຊຸມຊົນ ໃຫ້ເຂົ້າຊົມຟຣີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທົ່ວປະເທດລາວ. ຮູບເງົາທີ່ຈະນຳມາສາຍແມ່ນຜົນງານຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສ້າງຮູບເງົາໃນປີທີ່ຜ່ານໆມາ.