#IWTLaos

#IWTLaos ການແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນສຳລັບໄວໜຸ່ມໃນຫົວຂໍ້ການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ໃຫ້ສ້າງຮູບເງົາສັ້ນເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອຊ່ວງຊີງເງິນລາງວັນ $3.000 ໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ ເດີນທາງໄປພົບປະກັບການນໍາຂອງປະເທດລາວໃນວຽກງານການອະນຸລັກສັດປ່າ!

ທ່ານສາມາດສົ່ງຜົນງານຮູບເງົາສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ໃດກໍໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ ພວກເຮົາໄດ້. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນຮູບເງົາເລື່ອງທີ່ປະພັນຂຶ້ນມາ ຫຼື ເປັນສາລະຄະດີເລື່ອງຈິງກໍໄດ້ ເຊິ່ງໃນຜົນງານດັ່ງ ກ່າວ ທ່ານສາມາດກໍານົດໂຄງເລື່ອງຕາມໃຈຂອງທ່ານເລີຍໄດ້ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໂລດຕາມໃຈໂລດ. ຄະນະຈັດງານ ສະແຫວງຫາຜົນງານຮູບເງົາທີ່ມີລັກສະນະຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ເຊິ່ງເປັນຈຸດປະກາຍກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງ ການແຂ່ງຂັນ #IWTMekong ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖານທຸດອັງກິດ ປະຈໍານະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ (LPFF) ຮ່ວມກັນກັບກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ (WWF) ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS) ກໍາລັງຈັດງານແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາອັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ນີ້ ໃນຮອບນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ ສປປ ລາວ ແລະ ນັກສ້າງການປ່ຽນແປງຍຸກໃໝ່ໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະເລີຍ.

ກໍານົດສົ່ງ: ວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2019

ທ່ານສາມາດຮັບຊົມຮູບເງົາທີ່ຊະນະງານແຂ່ງຂັນປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ທີ່: #IWTMekong 

#iwtlaoselephant