Skip to content

ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ | Filmmaking 101

ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ລາວນິວເວຟ໌ ຊິເນມາ ເພື່ອເປີດຊຸດວີດີໂອ ສຳລັບ ກິຈະກຳການສຶກສາອັນໃໝ່ສຸດ ນັ້ນກໍ່ຄື ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ. ໂຄງການນີ້ປະກອບດ້ວຍວີດີໂອ ບົດສອນສາທິດສຳລັບນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ເປັນ ພາສາລາວ, ທີ່ອັບຂຶ້ນໃນ YouTube ແລະ Facebook ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງຢ່າງສືບເນື່ອງ ສຳລັບ ນັກສ້າງສັນຂອງວົງການສື່ໃນລາວ. ນຳສະເໜີໂດຍແກ້ວຂວັນ ແສງພະຈັນ (ນັກສະແດງ, ນັກຮ້ອງ, ແລະນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງ ລາວ) ແລະອານິໄຊ ແກ້ວລາ (ປະທານລາວນິວເວຟ໌ ຊິເນມາ ແລະນັກຂຽນ-ຜູ່ກຳກັບ ເລື່ອງ ປາຍທາງ ແລະ ນ້ອຍ), ວີອີໂອແຕ່ລະອັນ ສຸມໃສ່ແຕ່ລະດ້ານ ຂອງການຜະລິດຮູບເງົາ.

ວີດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ຜະລິດທີ່ ສຕູດີໂອຂອງລາວນິວເວຟ໌ຊີເນມາ ໃນວຽງຈັນ, ໂດຍ ມີສາກຮູບເງົາຕົວຈິງ ແລະຄຳອະທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບທັກສະຫຼາຍອັນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງ ຮູບເງົາ ເຊັ່ນ ວິທີກະກຽມສຳລັບການສ້າງ, ວິທີ ຮັບປະກັນມຸມທີ່ຕ້ອງການ, ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບການ ຕັດຕໍ່ໃຫ້ໄດ້ຄຸນະພາບ. ໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນສອນກ່ຽວກັບຮູບເງົາ ແລະ ອຸສາຫະກຳຮູບເງົາທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມ, ວີດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກ ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ມີງົບ ໜ້ອຍ ຫຼືບໍ່ມີເລີຍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້າງ ຮູບເງົານັ້ນແມ່ນເຮັດໄດ້. 

The Luang Prabang Film Festival has joined forces with Lao New Wave Cinema to launch a series of videos for its newest educational activity, Filmmaking 101. The program consists of nine short tutorial videos for Lao filmmakers in the Lao language, released on YouTube and Facebook as an ongoing reference for creators of media in Laos.

Hosted by Kaewkun Saengphachan (a well-known Lao actor, singer, and filmmaker) and Anysay Keola (president of Lao New Wave Cinema and writer/director of At the Horizon and Above it All), each video focuses on a different aspect of film production. Produced at the Lao New Wave Cinema studio in Vientiane, the videos feature practical shots and detailed explanation regarding numerous skills needed for filmmaking, like how to prepare for a production, ways to achieve certain visual effects, or tips for high-quality editing.

In a country with very few film schools and a nascent film industry, these videos aim to help specifically for filmmakers with little to no budget in order to show how accessible filmmaking can really be.

ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 1: 10 ຂໍ້ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດສຳຫຼັບນັກສ້າງຮູບເ…
Episode 1: Top 10 Mistakes Beginner Filmmakers Make
ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 2: ມາເລີ່ມສ້າງຮູບເງົາກັນເຖາະ
Episode 2: So You Want to Make a Movie?
ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 3: ເຮັດຫຍັງແດ່ກ່ອນຖ່າຍທຳ?
Episode 3: Pre-Production Checklist for New Directors
ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 4: ມີໃຜແດ່ໃນກອງຖ່າຍຮູບເງົາ
Episode 4: Who’s in the Film Crew?
ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 5: ເຄັດລັບຖ່າຍພາບຮູບເງົາ
Episode 5: Guidelines for Interesting Composition
ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 6: ເຕັກນິກສຽງເພື່ອຮູບເງົາ
Episode 6: Tips for Basic Sound Design
ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 7: ເຄັດລັບກຳກັບນັກສະແດງ
Episode 7: Working with Actors
ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 8: ການຖ່າຍທຳໂດຍແສງທຳມະຊາດ
Episode 8: Filming with Natural Light
ຫ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ຕອນ ທີ່ 9: 5 ຂັ້ນຕອນຫຼັງການຖ່າຍທຳ
Episode 9: 5 Steps After Filming
Filmmaking 101
Filmmaking 101